คณะนิติศาสตร์ มรส. บรรยายวิชาการ ให้ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ นำโดย ผศ.พิชยา มณีนาวา และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนให้ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม มีประชาชนเจ้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก