คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมงาน “รวมพลคนไกล่เกลี่ย” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร อัคคกร ไชยพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ ผศ.พิชยา มณีนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยช้อพิพาทภาคประชาชนฯคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ เลขานุการคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ คณะนิติศาสตร์ รวมงานรวมพลคนไกล่เกลี่ย ครั้งที่ 2 ซึ่งทางสมาคมผู้ใกล่เกลี่ยไทย ได้เชิญผู้ใกล่เกลี่ยที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์ และพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน