มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

37230515_1850254648368201_5786241457987780608_o
เทพพร ฉิมพิมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยว่า การสัมมนาในวันนี้ จะสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ จากกลุ่มเครือข่ายผู้นําท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน สื่อสารมวลชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญในเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ สร้างสํานึกให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังคํากล่าวที่ว่า “รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ ” ซึ่งจะทําให้สังคมเกิดความสงบและสันติสุขสืบไป 
มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

 นายชาติชาติ สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ 
มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้


จากนั้นก็อภิปราย หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้” โดย อาจารย์ภูภนัช  รัตนชัย หัวหน้าฝ่ายวารสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  นายเชิดชาย  ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสถาพร  อินทร์พรหม  ทนายความ และนายบุญ  แซ่จุ่ง เครือข่ายปฎิรูปที่ดินเทีอกเขาบรรทัด

มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ มรส.ร่วมมือกศม.จัดสัมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง Facebook

สำหรับรายละเอียดจะทยอยอัพเดดเรื่อยๆๆนะคับ

Blog Attachment