ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย

DSC_0556
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ 16-18 กรกฎาคม  2560 คณะอาจารย์ และนักศึกษา โดยอาจารย์กิตติพิชญ์  โสภา รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า จัดครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพ ณ กรุงเทพมหานคร

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักคือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางด้านวิชาการ นอกจากคณะฯจะต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในด้านทฤษฎีและ  หลักกฎหมายแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานโดยตรง  การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถ่องแท้
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพด้านกฎหมายให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง
     

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Blog Attachment