นิติศาสตร์ มรส.ร่วมคืนระบบนิเวศป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านลีเล็ด

DSC_0054
เทพพร ฉิมพิมล

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมปลูกป่าในพื้นที่ชุมชนบ้านลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นิติศาสตร์ มรส.ร่วมคืนระบบนิเวศป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านลีเล็ด
อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
กล่าวว่าการปลูกป่าก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ การปลูกป่า ทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน ฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชน สร้างจิตสำนึกรักการปลูกต้นไม้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นิติศาสตร์ มรส.ร่วมคืนระบบนิเวศป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านลีเล็ด
นิติศาสตร์ มรส.ร่วมคืนระบบนิเวศป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านลีเล็ด

ภาพกิจกรรรมปลูกป่าชายเลน

Blog Attachment