บทบาทของนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น

เทพพร ฉิมพิมล

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นตามปรัชญามหาวิทยาลัย “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้ตระหนักถึงการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ได้รู้บทบาทของนักศึกษาและนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่ชุมชนท้องถิ่น เพราะนักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษากับการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นจึงเรียนเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ โดยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษามองเห็นและนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ

“บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น”

จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง GA101  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี