นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน“วันรพี” โดยเริ่มพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมศาลจำลอง  เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าว่า วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศาลจำลองขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกำหนดไว้

นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
สำหรับกิจกรรมศาลจำลอง “เรื่อง คู่ขา พารักล่ม”ได้รับเกียรติจากอัยการญาดา รัตนอารักขา อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทนายความปวีณพล หนูด้วง และทนายทักษิณ  เดชแก้ว  เป็นวิทยากรร่วม และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจำลองกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ณ ห้อง GA ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนิติศาสตร์ มรส.จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม