มรส.เปิดบ้านโชว์ผลงานเยาวชนใต้ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น “ สื่อ สิทธิ ศิลป์ ” สิทธิมนุษยชน

สื่อ สิทธิ ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครูและนักเรียนจาก 20 โรงเรียน ภาคใต้ ที่เดินทางมาโชว์ ภาพวาด เพลง คลิปสั้น ในโครงการ“สื่อ สิทธิ ศิลป์” ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานเยาวชน “สื่อ สิทธิ ศิลป์” พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ  โดยการขับเคลื่อนโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการทำงานของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใต้วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

สื่อ

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเยาวชน จาก 20โรงเรียนภาคใต้ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้นำเสนอผลงาน ผ่าน สื่อและศิลปะแขนงต่างๆ ที่สะท้อนถึงประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ทั้งมิติเชิงบวกและมิติเชิงพัฒนา อาทิ ภาพวาด ภาพถ่าย เพลง คลิปสั้น รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในบริบทพื้นที่ เช่น ปัญหาการไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ปัญหาสิทธิการถือครองที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานของเยาวชน จะได้นำมาแสดงในระดับประเทศต่อไป

สื่อ สิทธิ ศิลป์

ดูภาพกิจกรรมและวีดีโอกิจกรรรมได้ทางFanfage Law.SRU