สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

31958449_1924908504188244_4947648870105481216_o
เทพพร ฉิมพิมล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสรืมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สกอ.จับมือมรส.ร่วมสร้างผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

การอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากร รศ.สมควร  โพธิ์ทอง เป็นผู้นำอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรที่ดูแลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวน 31 สถาบัน

ดูภาพกิจกรรม

Blog Attachment