ผ.ศ.สมชาย บุญคงมาก และอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รวบรวมข้อมูลช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ เรื่องของการขอรับสัญชาติไทย

วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก และอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาไทย ในเรื่องของการขอรับสัญชาติไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อให้กระบวนการขอใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะนิติศาสตร์จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือต่อไป