เหรียญแห่งความภาคภูมิใจ บ้านหลังใหม่ของพวกเรา(TCI 2)

tci

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 โดยผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://tci-thailand.org/?p=3796