นิติศาสตร์ มรส.นำนักศึกษาออกค่ายอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ LAW SRU กฎหมายเพื่อประชาชน หวังสร้างอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดบางพา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ LAW SRU กฎหมายเพื่อประชาชน พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตดารมณ์ รัตนวุฒิ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาออกค่าย โดยมีนายสุรเชษฐ ผะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพา นายทวี สมประสงค์ กำนันตำบลไทรโสภา คณะครูโรงเรียนวัดบางพา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
ค่ายอาสาภายใต้โครงการ LAW SRU กฎหมายเพื่อประชาชน เป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาภาคปกติคณะนิติศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดย ผศ.ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ อาจารย์อภิศักดิ์ พุฒทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยมีอาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาระหว่างการทำกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2566