คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มีผู้สมัครจำนวน 3 รายคือ

หมายเลขสมัครที่ 1 นายวชิระ จงรักษ์  

 หมายเลขสมัครที่ 2 นายพรชัย จันทร์ปาน 

 หมายเลขที่ 3 นายณัฐวัฒน์  ณะคงค์