Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

ศูนย์การศึกษากฎหมายแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

“แหล่งเรียนรู้ คู่นิติธรรม ผดุงความเป็นธรรมสู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าใจและรู้จักการประยุกต์ใช้กฎหมายให้เข้ากับปัญหาและสภาพแวดล้อมในเขตฝั่งทะเลภาคใต้ มีความรู้ทางกฎหมายกว้างขวางสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในวิชาชั้นสูงเฉพาะได้”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ มรส.เพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “เทคนิคพิชิต IELTS 12 ชั่วโมง”  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรส.มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการความรู้คู่คุณธรรมสู่วิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพ…

1 2 27
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ฝึกงาน ประจำปี 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจาก…

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจาก…

1 2 10
โครงการให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สมชาย บุญคงมาก ออกให้ความรู้กฎหมาย ในโครงการ “ให้ความรู้กฎหมาย การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา” ณ บ้านทุ่งพลับ หมู่ 5 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และขอขอบพระคุณท่านวิทยากร อาจารย์ภูภณัช รัตนชัย,ทนายวิวัฒน์ สะหมาด เป็นอย…

มรส.ร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ได้มาต้อนรับ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 มาบรรยายพิเศษและให้ความรู้โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …

งานวิจัยปี 2560

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด    …

งานวิจัยปี 2559

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซีย รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 2 นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอย การยกเลิกโทษประหารชีวิตในป…

งานวิจัยปี 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ  1 นางสาวขวัญทยา บุญเชิด มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ 2558  30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว  2  นางสาวรัชนี สุขสวัสดิ์  ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของ…

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

บทความวิชาการ /บทความวิจัย ลำดับชั้นทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ : วิเคราะห์ตามหลักนิติรัฐ นนทชัย โมรา PDF 1-27 การลดความผิดทางอาญาของยาเสพติด และการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด(The Legal Concept to Control Drug : Decriminalization & Harm Reduction) ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ PDF 29-46 ข้อยกเว้นของการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีข้อมูล ส่วนบุ…

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

image

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน และฝึกทำงานกับหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรง โดยเราจะจัดให้นักศึกษาจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๑ เลย ไม่ต้องรอถึงปี ๔” . “นอกจากนี้เราจะจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเพื่อตอบสนองระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งจะเพิ่มรายวิชาในกลุ่มสาขากฎหมายเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาตามที่ตนเองสนใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ