Loading ...

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Video Tour

แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะนิติศาสตร์

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

นิติศาสตร์ มรส.จัดงานสถาปนาเน้นสร้างความรักและผูกพันต่อองค์กร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้และผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปได้ประกอบวิชาชีพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่คณะนิติศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่าง…

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมงานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ…

1 2 29
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ฝึกงาน ประจำปี 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจาก…

กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาภาคปกติ 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจาก…

1 2 10
นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ว่าที่พันตรี สม…

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ  โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาก…

1 2 4
งานวิจัยปี 2560

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด    …

งานวิจัยปี 2559

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซีย รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 2 นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอย การยกเลิกโทษประหารชีวิตในป…

งานวิจัยปี 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ  1 นางสาวขวัญทยา บุญเชิด มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ 2558  30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว  2  นางสาวรัชนี สุขสวัสดิ์  ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของ…

วารสาร/ทุนการศึกษา

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (Law and Local Society Journal) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บทความวิชาการ /บทความวิจัย ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (Some observations on the Organic Act on Political Parties, B.E. 2560 (2017)) พัฒนะ เรือนใจดี PDF 1-28 การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กรณีศึกษา อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี(Enforcement of Child Protection Act, B.E. 25…

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

เมล็ดพันธ์ทางกฎหมาย มรส.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัย 68-69 1.นายกิตติ  สังขภิรมย์ (พี่บิว) 2.นายภาณุพงศ์  ทองชล (พี่น้อย) 3.นางสาวสุ…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครบรอบ 108 ปี

เข้าแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ 1) นายศรัณยู ทองเถาว์ 2) นายอำพล อินทชิต กรมพระธรรมนูญศาลจัดแข่งขันทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 44 ทีม รางวัลชนะเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศลำดับที่ 1 …

ศิษย์เก่าที่สอบนายร้อยตำรวจได้15 คน

(1) ร.ต.ท.ธวัชชัย ศักดิ์อำนวย (2) ร.ต.ท.นภัทร ดวงสถิต (3) ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ รอดรักษ์ (4) ร.ต.ท.อนิรุจน์ พลรักษ์ (5) ร.ต.ท.ภูวภัทร สระขาว (6) ร.ต.ท.สัญญา กล่อมสุข (7) ร.ต.ท.อิศเรศ สำเนียงหวาน (8) ร.ต.ท.ว…

สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 13 คน  ประกอบด้วย 1) นายสรยุทธ อริวสะโร 2) นายสุวัฒน์ ธรรมบำรุง 3) นายสิทธิพร ภาศภิรมย์ 4) นายอดิศักดิ์ พุฒทอง 5) นายอธิพงศ์ ศะศิเดโช 6) น…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ Facebook Comments

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการเมล็ดใหม่

ขอแสดงความยินดี กับผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ อันเป็นทั้งศักยภาพ ความมั่นคง และแรงบันดาลใจให้กับเมล็ดพันธุ์อื่นที่รอวันเจิดจรัส…

เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ มรส.

ขอแสดงความยินดี กับผศ.รพี  พิกุลงามและผศ.จุไรพร  ชีพประสบ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ อันเป็นทั้งศักยภาพ ความมั่นคง และแรงบันดาลใจให้กับเมล็ดพันธุ์อื่นที่รอวันเจิดจรัส Facebook Com…

ความร่วมมือทางวิชาการ