แนวทางการพัฒนานักศึกษานิติศาสตร์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า

Video Tour

“นักศึกษานิติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง บุคลากรด้านกฎหมายจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้วย ดังนั้น เราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีกับคณาจารย์ในห้องเรียน ”

อ่านต่อ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวล่าสุด/ข่าวสำหรับนักศึกษา/บริการวิชาการ/งานวิจัย

1 2 9
บัณฑิตทุกคนช่วย มรส. ได้ง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 เข้าปรับปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบบริการการศึกษาของตนเองที่  http://reg.sru.ac.th…

ปฏิทินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 2/2561

ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด http://law.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/p-niti2-61.pdf Facebook Comments

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ฝึกงาน ประจำปี 2561

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นเอกสารและดำเนินการตามปฏิทินนี้เท่านั้น นักศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://law.sru.ac.th นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกรณีได้รับเรื่อง   ร้องเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะฯจะระงับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเรียกตัวกลับและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการสมรรถนะ…

1 2 10
นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการความร่วมมือทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการสังคม ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีต่อประชาชน” ขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ…

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม…

1 2 4
งานวิจัยปี 2560

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560 ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท   ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด         สุราษฎร์ธานี 60,000 นายรพี  พิกุลงาม สิทธิของผู้ค้ำประกัน ศึกษากรณีสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน 60,000 นายเพชร  ขวัญใจสกุล มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี…

งานวิจัยปี 2559

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ 1 นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับการสืบสวนสอบสวนของประเทศมาเลเซีย รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 2 นางสาววิไลวรรณ์ บุญลอย การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐฟิลลิปินส์ รายได้ 2559 30,000 ตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิรอบ 6 เดือน 3 นางสาวสุนิสา หาบสา…

งานวิจัยปี 2558

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะ  1 นางสาวขวัญทยา บุญเชิด มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมพุมเรียง      อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ 2558  30,000  ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว  2  นางสาวรัชนี สุขสวัสดิ์  ปัญหาเขตอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาชน ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553 รายได้ 2558  30,000…

ผลงานนักศึกษา/แสงความยินดี/ข่าวในหนังสื่อพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล  ยินดี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ Facebook Comments

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการเมล็ดใหม่

ขอแสดงความยินดี กับผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ อันเป็นทั้งศักยภาพ ความมั่นคง และแรงบันดาลใจให้กับเมล็ดพันธุ์อื่นที่รอวันเจิดจรัส Facebook Comments

เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ มรส.

ขอแสดงความยินดี กับผศ.รพี  พิกุลงามและผศ.จุไรพร  ชีพประสบ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมล็ดพันธุ์ทางวิชาการที่เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงในคณะนิติศาสตร์ อันเป็นทั้งศักยภาพ ความมั่นคง และแรงบันดาลใจให้กับเมล็ดพันธุ์อื่นที่รอวันเจิดจรัส Facebook Comments

ข่าว “โครงการคลินิกกฎหมาย” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 กับข่าว “โครงการคลินิกกฎหมาย” ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี   Facebook Comments

ข่าว นศ.ราชภัฏสุราษฎร์ สัมผัสของจริง บุกถึงป่าชายเลน เรียน ก.ม.สิ่งแวดล้อม

นศ.ราชภัฏสุราษฎร์ สัมผัสของจริง บุกถึงป่าชายเลน เรียน ก.ม.สิ่งแวดล้อม อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/772911 Facebook Comments